RODO

Szanowni  Państwo,

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako „RODO”.

W niniejszej klauzuli stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” (LGD „Ziemia Łowicka”) informuje o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 1. a) członkami stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”,
  b) Beneficjentami pomocy, w tym potencjalnymi beneficjentami,
  c) pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich beneficjentów, oraz
  d) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach organizacji przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”.
  W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a stowarzyszeniem LGD „Ziemia Łowicka”, mogącą polegać w szczególności na: przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy, doradztwie dla beneficjentów, przyjmowaniu deklaracji członkowskich i zgłoszeń do udziału w organizowanych wydarzeniach, zawieraniu umów na wykonanie zleconych czynności, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
  a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
  b) adres prowadzenia działalności gospodarczej,
  c) adresy korespondencyjne,
  d) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
  e) numer PESEL,
  f) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,
  g) numer rachunku bankowego.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.
 2. W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować pod numerem telefonu 46 811 55 19 lub pod adresem email biuro@lgdziemialowicka.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:
 1. na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1lit. a RODO),
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze stowarzyszeniem LGD „Ziemia Łowicka”) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka” lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka” z w/w osobami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”.
 5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe przetwarzane przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane.
 6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom, np. do wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej: Policja, administracja skarbowa, ZUS, Poczty Polskiej, instytucji związanych z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego lub innych instytucji finansujących projekty realizowane przez stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka”, podanie danych osobowych jest: dobrowolne lub podyktowane wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 9. Dane zbierane z innych źródeł:
  a) Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez beneficjentów.
  b) Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy stowarzyszeniem LGD „Ziemia Łowicka” a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.
 10. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
  6. do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ziemia Łowicka biuro@lgdziemialowicka.pl

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Zmiana przepisów. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.