Dokumenty do pobrania 2014-2020

 
1. ZESTAWIENIA RZECZOWO - FINANSOWE
 
2. PROCEDURY GRANTOWE

Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 13.01.2021 r.:

 

Załącznik 1

Wzór wniosku o powierzenie grantu pdf

Wzór wniosku o powierzenie grantu doc

Załącznik 2

Wzór karty oceny zgodności z LSR Wniosku o powierzenie grantu

Wzór karty weryfikacji zgodności operacji z celami głownymi i szczegółowymi LSR

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 - zmiana karty zatwierdzona 14 września 2022

Załącznik 3

Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik 4

Wzór rejestru interesów członków Rady Decyzyjnej

Załącznik 5

Wzór deklaracji poufności i bezstronności

Załącznik 6

Wzór formularza odwołania .pdf

Wzór formularza odwołania .doc

Załącznik 7

Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik 8

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco i weksel

Załącznik 9

Wzór wniosku o rozliczenie grantu .pdf

Wzór wniosku o rozliczenie grantu .doc

Załącznik 10

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do wkładu rzeczowego

Załącznik 11

Deklaracja bezstronności i poufności pracownika Biura LGD

 
 
3. PROCEDYRY STANDARDOWE

 

Procedury Standardowe wraz z załącznikami zatwierdzone 13.01.2021 r. :

4. UMOWY RAMOWE I ANEKSY

5. MONITORING I EWALUACJA

 

Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca

    Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca z RODO

 

Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji ON-GOING

 
3. Harmonogram Naborów
 
4. Plan Działania

 

 
 

5. Pozostałe dokumenty

 
 

 

 
Deklaracje członkowskie
 
 
Regulaminy
 
 
 
Archiwum
 

Karta ocena zgodności z PROW Zał. 1B - z procedur Standardowych zatwierdzonych 13.01.2021 r.

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 - z procedur Grantowych zatwierdzonych 
13.01.2021 r.

 

 

Procedury Standardowe wraz z załącznikami zatwierdzone 06.10.2020 r. :


Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 07.10.2020 r.:
 

Załącznik 1

Wzór wniosku o powierzenie grantu pdf

Wzór wniosku o powierzenie grantu doc

Załącznik 2

Wzór karty oceny zgodności z LSR Wniosku o powierzenie grantu

Wzór karty weryfikacji zgodności operacji z celami głownymi i szczegółowymi LSR

Wzór karty zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik 3

Wzór karty oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

Załącznik 4

Wzór rejestru interesów członków Rady Decyzyjnej

Załącznik 5

Wzór deklaracji poufności i bezstronności

Załącznik 6

Wzór formularza odwołania

Załącznik 7

Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik 8

Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco i weksel

Załącznik 9

Wzór wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik 10

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wzór oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do wkładu rzeczowego

Załącznik 11

Deklaracja bezstronności i poufności pracownika Biura LGD


Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 26.07.2019 r.
 
Procedury Standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR z dnia 15.12.2017r. (zatwierdzone 15.01.2018 r.)